Παρουσίαση Προγράμματος

#Σκοπός του Προγράμματος

Στόχος του 9μηνου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε τάξεις με παιδιά ή εφήβους με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ειδικότερα, επιχειρείται:


Η εξοικείωση των επιμορφούμενων με τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ομάδας-στόχου,

η επιμόρφωσή τους σε σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών από τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου μαθητικού κοινού εντός του περιβάλλοντος της σχολικής τάξης και
η γνωριμία τους με καινοτόμα πολυτροπικά υλικά για την αποτελεσματικότερη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

#Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος

Γνώσεις

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να προσδιορίζει και να περιγράφει με σαφήνεια:

1. Αναγνωρίζει και να περιγράφει το εκπαιδευτικό πλαίσιο (ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) και τις ανάγκες των μαθητών/ τριών με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο.
2. Αναγνωρίζει καλές πρακτικές συμπερίληψης που υλοποιήθηκαν σε τάξεις υποδοχής από συγκεκριμένα μέλη της σχολικής κοινότητας, καθώς και στο πλαίσιο προγραμμάτων παιδαγωγικής παρέμβασης σε δίγλωσσους μαθητικούς πληθυσμούς.
3. Διατυπώνει και να αναλύει τις βασικές αρχές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
4. Προσδιορίζει τα επίπεδα ελληνομάθειας αλλόγλωσσων παιδιών και εφήβων εντός του συστήματος της τυπικής εκπαίδευσης.
5. Προσδιορίζει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία πολυμεσικό υλικό, παιχνίδια, κουίζ, παζλ κοκ τα οποία εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές.
6. Εξηγεί πώς εφαρμόζονται στην πράξη βασικές μεθοδολογικές αρχές για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας.
7. Ανακαλεί το νομικό πλαίσιο που προσδιορίζει τα δικαιώματα παιδιών με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο και να διακρίνει πώς μπορεί να το ενεργοποιήσει.
Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές)

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

1. Σχεδιάζει εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης προς όφελος όλων των μαθητών και μαθητριών του.
2. Εφαρμόζει βασικές αρχές της έρευνας δράσης και να οικοδομεί το δικό του παιδαγωγικό "παράδειγμα".
3. Ανακαλεί και να εφαρμόζει διαφορετικές διδακτικές μεθοδολογίες διαδασκαλίας της Ελληνικής ως πρόσθετης γλώσσας.
4. Οικοδομεί σχέσεις συνεργατικές με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
5. Δημιουργεί και να συμμετέχει σε κοινότητες πρακτικής και μάθησης ανταλλάσσοντας εμπειρίες και παιδαγωγικές πρακτικές.
6. Επιλέγει, να προσαρμόζει και να κατασκευάζει πολυτροπικά υλικά για τη γλωσσική διδασκαλία διαβαθμισμένα ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας και τις ανάγκες των μαθητών του.
7. Σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να υλοποιεί το δικό του μαθησιακό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το γενικότερο προφίλ των μαθητών του.
8. Αξιοποιεί εργαλεία αξιολόγησης της Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας και να τα ενσωματώνει κατάλληλα στο μαθησιακό περιβάλλον της τάξης του.
9. Επιδεικνύει εξοικείωση με τις θεωρητικές αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και να τις εφαρμόζει σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
10. Αναλύει επαρκώς τις δυναμικές των ομάδων της τάξης του και να διακρίνει τις άρρητες ιεραρχίες μεταξύ των μαθητών, ώστε να συμβάλλει στην επίλυση των πιθανών συγκρούσεων ανάμεσά τους.

Ικανότητες (Κοινωνικές/Συναισθηματικές)

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

1. Προάγει έννοιες όπως "πολύγλωσσο ήθος", "διαπολιτισμική ενσυναίσθηση", "ανοιχτότητα" και "συμπερίληψη" εντός του δικού του εκπαιδευτικού παραδείγματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της.
2. Συνηγορεί υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών και να τάσσεται υπέρ της συμπερίληψής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
3. Αναγνωρίζει τα θετικά της έρευνας δράσης για τη δική του επαγγελματική ανέλιξη αλλά και τον τρόπο διαχείρισης της τάξης του.
4. Yποστηρίζει καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις μέσα από τη χρήση πολυτροπικών υλικών.
5. Υποστηρίζει τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών μέσω αναστοχαστικών διεργασιών.

#Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος

1. Το ελληνικό σχολείο αντιμέτωπο με τη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα

Υποενότητες

1. Αναγνωρίζοντας τον πολύγλωσσο εαυτό μας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
2. Παιδαγωγικές πρακτικές στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο
3. Σχολείο και προσφυγικό: νέα δεδομένα
4. Κατανοώντας τα δικαιώματα του παιδιού. Έννοιες, ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο, σχολική πρακτική
5. Μαθαίνουμε παίζοντας, παίζουμε μαθαίνοντας: τα δικαιώματα του παιδιού στην πράξη και την τάξη
6. Αναλυτικά προγράμματα, τάξεις υποδοχής και σχολικές πρακτικές

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Αναφέρει τις προϋποθέσεις εισαγωγής δίγλωσσων μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
2. Ανακαλεί το ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την εισαγωγή παιδιών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
3. Αναγνωρίζει καλές πρακτικές συμπερίληψης που υλοποιήθηκαν σε τάξεις υποδοχής από συγκεκριμένα μέλη της σχολικής κοινότητας.
2. Διγλωσσία, πολυγλωσσία και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Υποενότητες

1. Πολυγλωσσία - πολλαπλογλωσσία και επίπεδα γλωσσομάθειας: πρώτες, δεύτερες και ξένες γλώσσες στο ελληνικό σχολείο

2. Παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία παιδιών με προσφυγικό υπόβαθρο: η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

3. Πολυγραμματισμοί στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2

4. Τα κείμενα ταυτότητας στη γλωσσική εκπαίδευση ευάλωτων μαθητικών πληθυσμών

5. Οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες ως μέσο ανάπτυξης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

6. Περί Γραμματικής και άλλων «ζιζανίων»: Γραμματική και Λεξιλόγιο στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας

7. Γλωσσικές ανατροφοδοτήσεις

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Διακρίνει και να προβάλλει την "αφανή διγλωσσία" των μικρών μαθητών μέσα στη μονογλωσσία του σχολείου.
2. Προσδιορίζει και να περιγράφει διαφορετικές διδακτικές μεθοδολογίες στη διδασκαλία της Ελληνικής ως πρόσθετης γλώσσας.
3. Επιδεικνύει εξοικείωση με τα κειμενικά είδη τα οποία μπορεί να συναντήσει ένα παιδί ή ένας έφηβος (διάλογος, αφήγηση, διεπίδραση στο παιχνίδι, ο λόγος των παραμυθιών, τηλεφωνική συνομιλία, σύνθεση ηλεκτρονικού μηνύματος κοκ).
4. Αξιοποιεί τη γραμματική και το λεξιλόγιο ως μέσα ανάπτυξης των διαπροσωπικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των μαθητών.
3. Εκπαιδευτική πράξη σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: διαφοροποιώντας τις πρακτικές με στόχο την συμπερίληψη

Υποενότητες

1. Αναλυτικά προγράμματα και ρόλος του εκπαιδευτικού
2. Μάθηση μέσω τέχνης: Θεατρικές τεχνικές και εκπαίδευση
3. Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική: Θεωρητικές αρχές και εφαρμογές στο πεδίο
4. Διδακτικές πρακτικές στη τυπική και μη τυπική εκπαίδευση: παραδείγματα από το πεδίο
5. Ψυχοδυναμική της ομάδας: δημιουργώντας κοινότητες πρακτικής και μάθησης
6. Διαφοροποιώντας διδακτικές πρακτικές: η σχολική τάξη ως κοινότητα μάθησης και πρακτικής
7. Πολιτισμική ετερότητα και διαφοροποιημένη παιδαγωγική

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Επιδεικνύει εξοικείωση με τις θεωρητικές αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και να τις εφαρμόζει σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
2. Συσχετίζει τις ψυχοκοινωνιολογικές ανάγκες μαθητών με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο με τις γνωστικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.
3. Εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους η πολιτισμική ετερότητα επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία και να σχεδιάζει δράσεις κατάλληλες για τη συμπερίληψή της εντός της διδακτικής πράξης.
4. Σχεδιάζει τις δικές του/της παιδαγωγικές πρακτικές με βάση το θέατρο για να βοηθηθεί στη διαδικασία συμπερίληψης μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο εντός της κυρίαρχης τάξης αναγνωρίζοντας τις ποικίλες ταυτότητές τους.
5. Διακρίνει μέσα από τη διαδικασία επιμόρφωσης τις αλλαγές στην επαγγελματική του/της ταυτότητα και στον ρόλο του/της μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και εκφράζει αυτοπεποίθηση αναφορικά με τον εκπαιδευτικό του/της ρόλο.
4. Παραγωγή, αξιολόγηση και χρήση πολυτροπικών υλικών στην Εκπαίδευση

Υποενότητες

1. Κοινωνικές ταυτότητες στο ψηφιακό περιβάλλον
2. Ζωντανεύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία με πολυτροπικά υλικά – από μακριά και από κοντά
3. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση
4. Σινεμά στη τάξη: μια συμπεριληπτική και ενδυναμωτική πρακτική
5. Ψηφιακή αφήγηση για παιδιά με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο
6. Εργαστήριο παραγωγής βίντεο

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Προσδιορίζει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία πολυμεσικό υλικό, παιχνίδια, κουίζ, παζλ κοκ τα οποία εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές.
2. Αναγνωρίζει την παιδαγωγική λογική των ψηφιακών εργαλείων, να τα αναζητά σε διάφορες διαδικτυακές πηγές και να τα εντάσσει στις διδακτικές πρακτικές του με δημιουργικούς τρόπους.
3. Αξιοποιεί εργαλεία αξιολόγησης της Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας και να τα ενσωματώνει κατάλληλα στο μαθησιακό περιβάλλον της τάξης του.
4. Σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να υλοποιεί το δικό του μαθησιακό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το γενικότερο προφίλ των μαθητών του.
5. Αναστοχαστική εργασία σχετικά με Διδακτικές Πρακτικές

Υποενότητες

1. Βιβλιογραφική επισκόπηση
2. Μελέτη περίπτωσης
3. Συγγραφή εργασίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Σχεδιάζει παιδαγωγικές παρεμβάσεις σε πλαίσια όπου φοιτούν μαθητές με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης και αξιοποιώντας τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αποκόμισε από τη συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα.

#Εκπαιδευτική Διαδικασία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα Teach.in.G. by teach4integration υλοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά. Ο πρώτος κύκλος του υλοποιήθηκε το 2021-2022. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διάρκειας 9 μηνών/400ωρών και αποτελεί μετεξέλιξη των 2 προηγούμενων επιμορφωτικών κύκλων (60 ωρών και 90 ωρών, αντίστοιχα) που υλοποίησε το ΕΚΠΑ μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ (2018-2019, 2019-2020) σε συνεργασία με την Unicef για να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με την εκπαίδευση (τυπική ή μη) παιδιών ή/ και εφήβων με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο. Κάθε κύκλος καλύπτει μια περίοδο εννέα μηνών, συνδυάζει ποικιλία εκπαιδευτικών τρόπων για την υλοποίησή του (σύγχρονος διά ζώσης, σύγχρονη εξ αποστάσεως, ασύγχρονη, μελέτη και αναστοχαστική εργασία) και στηρίζεται από δύο τμήματα του ΕΚΠΑ, το τμήμα Φιλολογίας και το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Παρέμβασης. Αποτελεί ένα ολιστικό επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη γλωσσική και ψυχοπαιδαγωγική διαχείριση εκπαιδευτικών που εργάζονται ή θα εργαστούν σε πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές ομάδες μαθητών και μαθητριών. Τo Teach.in.G. συνδυάζει βιωματικές αναφορές με τις θεωρητικές τους αφετηρίες, παρουσιάζει καλές πρακτικές και αποτελεσματικά παραδείγματα δράσεων και παρεμβάσεων στο πεδίο προωθώντας διαδικασίες αναστοχασμού και ενδυνάμωσης

 
Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος, θα οδηγήσει στην απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης (Diploma) στην ‘’Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσική και Ψυχοπαιδαγωγική Διαχείριση Πολύγλωσσων και Πολυπολιτισμικών Τάξεων’’ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιου Αθηνών. Τη χρονιά 2021-2022 συμμετείχαν ενεργά 421 επιμορφούμενοι/ες και δόθηκαν 391 Πιστοποιητικά.

kedivim-ekpa-teach-in-g- (6)

#Συντελεστές του Προγράμματος

Επιστημονικά
&
Ακαδημαϊκά
Υπεύθυνη
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Ιακώβου
Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας,
Τμήμα Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
ΕΚΠΑ

 Ακαδημαϊκά
Υπεύθυνη
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Ανδρούσου
Αλεξάνδρα

Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας & Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού,
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Αλτουχόβα
Γκαλίνα

Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

(2018-2022)

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Άννα
Αποστολίδου

Διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Διδάκτωρ Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Ασκούνη
Νέλλη

Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία των εκπαιδευτικών πρακτικών, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Βασιλειάδη
Ηριάννα

Φιλόλογος, απόφοιτη ΠΜΣ Διδασκαλίας Ελληνικής ως Γ2, Διδάσκουσα Ελληνικής Γ2, Υποψήφια διδάκτωρ Γλωσσολογίας

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Βασιλείου
Αλεξάνδρα

Ψυχοθεραπεύτρια, Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Γύφτουλα
Γεωργία

Εκπ/κος Αγγλικής Γλώσσας Υπ/ντρια 3ο Δ.Σ. Ζωγράφου, Υποψήφια Διδάκτωρ. ΤΑΓΦ ΕΚΠΑ

(2021-2022)

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Δήμα
Όλγα

Φιλόλογος, απόφοιτη ΠΜΣ Διδασκαλίας Ελληνικής ως Γ2, Διδάσκουσα Ελληνικής Γ2, Υποψήφια διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Δημητρίου
Σούλα

Εκπαιδευτικός, Απόφοιτη ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Ζωγραφάκη
Μαρία

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας-ΣΕΕ, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Κανέλλου
Αλεξάνδρα

Φιλόλογος, Απόφοιτη ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Κάντζου
Βίκυ

Γλωσσολόγος, Επ. Καθηγήτρια (Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας), Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Καραβά
Ευδοκία

Γλωσσολόγος, Αν. Καθηγήτρια Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Κατσίνα
Τατιάνα

Εκπαιδευτικός, απόφοιτη ΠΜΣ Διδασκαλίας Ελληνικής ως Γ2, Διδάσκουσα Ελληνικής Γ2

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Κουτσουμπού
Μαρίνα

Φιλόλογος, απόφοιτη ΠΜΣ Διδασκαλίας Ελληνικής ως Γ2, Διδάσκουσα Ελληνικής Γ2, Υποψήφια διδάκτωρ Φιλοσοφίας

(2018-2022)

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Λαγοπούλου
Βίκυ

Εκπαιδευτικός, Απόφοιτη ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Λάμπρου
Αθηνά

Εκπαιδευτικός, Απόφοιτη ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Λάρδη
Βέρα

Ψυχοθεραπεύτρια Ψυχοδράματος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Μαγγανά
Αναστασία

Γλωσσολόγος, μέλος ΕΕΠ του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Μακρόπουλος
Παναγιώτης

Εκπαιδευτικός της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Μητσικοπούλου
Βασιλική

Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια (Κοινωνικές Προσεγγίσεις της Αγγλικής και Ψηφιακές Εφαρμογές στη Διδασκαλία των Γλωσσών), Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Μόσχος
Γιώργος

Νομικός, πρώην Συνήγορος του Παιδιού

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Μπακαλού
Χριστίνα

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Αιγαίου

(2021-2022)

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Ντέγκας
Βύρωνας

Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-Φιλόλογος, MΑ in Sociology of Education, Institute of Education-University of London

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Παπαδημητρίου
Ματούλα

Επικοινωνιολόγος, Ειδική Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη (σε απόσπαση στο ΕΚΟΜΕ / Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), Απόφοιτη ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Πλεξουσάκη
Έφη

Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Ρεπούση-Πίγγου
Μυρτώ

Επίκουρη Καθηγήτρια του θεάτρου στην Εκπαίδευση, Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Ρουσουλιώτη
Θώμη

Γλωσσολόγος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Διδακτική δεύτερης/ ξένης γλώσσας με ειδικό αντικείμενο την Ελληνική), Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, Επιστημονική Συνεργάτιδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Στεφάνου
Χρήστος

Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος διδάκτωρ ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ,
Παραγωγή φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Τσάφος
Βασίλης

Παιδαγωγός, Καθηγητής, Παιδαγωγική Θεωρία και Αναλυτικά Προγράμματα, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Τσενέ
Κωνσταντίνα

Εκπαιδευτικός, Διευθύντρια Γυμνασίου Αυλώνα

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Τσιρόγκα
Ελίνα

Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Φάκου
Αιμιλία

Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, ΕΔΙΠ, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Φακούδης
Βαγγέλης

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας, Υποδιευθυντής Γυμνασίου Σουφλίου, Απόφοιτος ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Χαλβατζή
Ιωάννα

Εκπαιδευτικός, Απόφοιτη ΠΜΣ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Χαραβιτσίδης
Πέτρος

Επίκουρος Καθηγητής, Κριτική θεωρία και εκπαιδευτική πράξη σε σχολικά πλαίσια, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ