Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.

#Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μέσα από τις δράσεις του, έχει σκοπό την ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την προσωπική και  επαγγελματική του εξέλιξη και την ενεργό προσαρμογή του στο ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Κάθε δράση του Πανεπιστημίου, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α. σύμφωνα με το Ν. 4485/2017 (άρθρο 48) και στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: α) την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, β) την καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων, γ) την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων και δ) την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, η οποία οργανώνει και συντονίζει εκπαιδευτικά προγράμματα, εξασφαλίζει τη διεπιστημονική συνεργασία και απονέμει τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά.

Οι κύριες δραστηριότητές  του είναι:

  • Επιμόρφωση αποφοίτων ανωτάτης εκπαίδευσης στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
  • Προγράμματα εξειδίκευσης επιστημόνων, σε συγκεκριμένους τομείς και εφαρμογές, των οποίων το αντικείμενο απαιτεί μεγάλη εμβάθυνση.
  • Θερινά σχολεία και σεμινάρια στις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας, στην προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και της Ελληνικής γλώσσας, καθώς και στην ανάπτυξη της οικονομίας.
  • Σειρά δομημένων διαλέξεων και σεμιναρίων σε τομείς της επιστήμης, των τεχνών και των γραμμάτων, απευθυνόμενα στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων πολιτών.
  • Δράσεις αντιμετώπισης του σύγχρονου αναλφαβητισμού (τεχνολογικός, οικονομικός, διαχείρισης της τεράστιας διαθέσιμης πληροφορίας, περιβαλλοντικός) και δράσεις συμβουλευτικής.
  • Δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και προωθούν την κοινωνική οικονομία.
 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι μέθοδοι διδασκαλίες στηρίζονται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και υλοποιούνται:


  • Δια ζώσης προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται με δομημένο πρόγραμμα σπουδών, σε συγκεκριμένο χώρο με σαφή διάρκεια και ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Εξ αποστάσεως προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται αμιγώς με τη χρήση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων. 
  • Μικτά προγράμματα με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Tο εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης και χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει μακρά παράδοση και εμπειρία στον τομέα της Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, καθώς από το 2000 προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων. Στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνονται περισσότερα από 700 εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν περισσότερα από 35 θεματικά αντικείμενα. 

Η επιστημονική εγκυρότητα των καθηγητών του Ε.Κ.Π.Α., η εμπειρία τους στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος, εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη απονομή ενός έγκυρου τίτλου με το κύρος του Ιδρύματος.